2/2014

KORICA Micro Macro & Mezzo Geo Information 2014
Nr/No 
2;  Viti/Year 2014

UDC: 91

ISSN: 1857-9000 (printed version)
ISSN: 1857-9019 (electronic version)

 

PËRMBAJTJA / CONTENTS:

Papers in English language (free downloadable):

1. Possibilities of using radio frequency identification (RFID) for disaster management

Guenther RETSCHER and Ismail KABASHI

UDC:621.396.66:[504:005.334]                     

1
2. Application of the statistical methods in study of the deformationof the ground surface

George VALEV and  Penka KASTREVA

UDC: 528.2:519.22                                           

6
3. About spatial planning in Albania

Pal NIKOLLI

UDC: 711 (496.5)                                             

19
4. A disaster resilience model for urban settlements with a benefit of geographical information technology

Ebru ALARSLAN

UDC: 004.6:528.4]:504.11                                

30
5. Changes of population by age structure of the regions of Macedonia

Resul HAMITI  and  Radife NEZIRI

UDC: 314.117-053(497.7).1981/2012                

46

Punime në gjuhën shqipe (të lira për shkarkim):

6. Analiza e zhvillimit të vendbanimeve në kuadër të territorit të komunës kontribut për planifikimin hapësinor

Ibrahim RAMADANI and Ferim GASHI

UDC: 528.46:911.37(497.115)                            

52
7. Infrastruktura dhe kalimi efikas nëpër pikat kufitare:  Maqedoni-Shqipëri, Kosovë, Sërbi

Zija ZIMERI, Nexhmedin BLLACA and Blerta ZIMERI
UDC: 656.02:625.7(497-04)                             

61
8. Menaxhimi i riskut në raste katastrofash – sigurimi i pronave në Kosovë

Myhybije ZALLQI- ZHARA and Ibish MAZREKU
UDC: 005.334:504.4(497.115)                         

73
9. Trajtimi juridik i menaxhimit të sektorit të ujërave në Republikën e Kosovës

Armend PODVORICA
UDC: 556.3:340.13(497.115)                         

85
10. Karakteristika  të  përgjithshme  fiziko – gjeografike në malësinë  e Çermenikës

Elvira BOLLOBANI

UDC: 551.43.03(496.5)                               

94
11. Sfidat në menaxhimin e lumenjve

Ibrahim RAMADANI
UDC: 528.47:502.51(497.115)                      

102