3/2014

KORICA - MMM-GI 3


Nr/No 
3;  Viti/Year 2014

UDC: 91

ISSN: 1857-9000 (printed version)
ISSN: 1857-9019 (electronic version)
IMPACT FACTOR (2013): 0.386

 


PËRMBAJTJA / CONTENTS:

Papers in English language (free downloadable):

1. Think global. Act local. Why participation in an international standards body makes a difference

Athina TRAKAS

UDC: 528.4:004.6]:006.32

1
2. Community and tourism in settlements near by the national park “Sharr Mountain”, study case: Dellovc village

Besim GOLLOPENI

UDC: 338.48-44 (497.125:23)

13
3. The importance of knowledge management in contemporary management

Anita CUCOVIC and Osman CUCOVIC

UDC: 005.94: [334.72:005.336

26
4. Study on “Vulnerability of agriculture sector in Albania from climate change” powered by the institute of energy, water and environment

Aferdita LASKA MERKOCI, Bashkim IDRIZI and Mirela DVORANI

UDC:338.48:551.583 (496.5)

35
5. Planning of construction areas in the municipality of Klina

Ferim GASHI and Ibrahim RAMADANI

UDC:771.4 (497.115)

49
6. Application of GIS in water supply management network

Ymer KUKA, Perparim AMETI, Besim AJVAZI, and Saranda MURSELI

UDC:007:004.6][626/628:005

54
7. Anthropogenic tourist motives in Debar, Struga and Ohrid

Zija ZIMERI, Metush SULEJMANI  and  Arta ZIMERI

UDC:338.48-6 (497.7-15)

66
8. Challenges for the protection of agricultural land from settlement extension at the municipal level in Kosovo

Ibrahim RAMADANI, and Ferim GASHI

UDC:631.1.017 (497.115)

75


Punime në gjuhën shqipe (të lira për shkarkim):

9. Veçoritë hidrografike dhe hidrogjologjike të parkut kombëtar ,,Bjeshkët e Nemuna”

Hazir ÇADRAKU, Rizah MURSELI, and Shpend AGAJ

UDC: 528.47(497.115-751.2)   556.3(497.115-751.2)

81
10. Zhvillimi i koncepteve mbi hartat dhe hartografinë

Pal NIKOLLI, Bashkim IDRIZI and Ismail KABASHI

UDC: 528:004.932

102
11. Roli i arsimit në gjeo shkenca për krijimin e shoqërisë së dijes si kusht për zhvillimin e mirëqenies shoqërore
Metush SULEJMANI and Zija ZIMERI

UDC: 91:332.146.2]:37

113
12. Krijimi i modelit dixhital të terrenit në Civil 3D në funksion të njehsimit të vëllimit për deponinë e Kelmendit

Edon MALIQI, Edmond HAJRIZI, Gani MALIQI, andAbdurrahman KULETA

UDC: 528.4.067:004.932]:628.472(497.115)

123

KORICA - MMM-GI 3image image (1)